การจัดห้องพักสำหรับพนักงานและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้โรงงานใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เรียน  บุคลากร สสวท. ทุกท่าน

ตามที่มีเหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้ภายในบริษัท หมิงตี่ เคมีคอล จำกัด ซอยกิ่งแก้ว 21 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง และได้มีการสั่งอพยพประชาชนในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร จากบริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด นั้น

ในการนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน สสวท. และครอบครัว  สสวท. โดยฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สินได้จัดห้องพักชั้น 6 สำหรับพนักงานและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในราคาพิเศษลดครึ่งราคา (ราคาห้องละ 250-350 บาท) โดยขอให้แจ้งชื่อผู้เข้าพัก (รวมครอบครัว) ไปยังผู้อำนวยการสาขา/ฝ่าย ที่ตนเองสังกัด และขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการสาขา/ฝ่าย รวบรวมส่งและให้ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน (นายสามารถ คงทวีเลิศ) ทาง email: sakon@ipst.ac.th    

ทั้งนี้ ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สินได้มอบหมายให้นางสาวปุณยนุช อ่วมดี หมายเลขโทรศัพท์ 083 0851464 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรและฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน