รายละเอียดการตรวจคัดกรองด้วย ATK ของพนักงาน สสวท.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแจ้งรายละเอียดการส่งผลการตรวจด้วย ATK ของพนักงาน สสวท. ดังนี้

 1. พนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่ สสวท. ต้องตรวจ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยต้องส่งผลตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ผ่าน https://forms.gle/zvXe94J5TDw82zyPA ก่อนเวลา 18.00 น. ในวันที่ตรวจ (ล็อคอินด้วย gmail เนื่องจากมีการแนบไฟล์รูปผลการตรวจ)
            ในกรณีที่เข้า สสวท. มากกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ ให้ส่งผลตรวจเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานวันแรก เช่น เข้า สสวท. วันอังคาร พุธ ศุกร์ ให้ส่งผลตรวจในวันจันทร์เพียงครั้งเดียว

 2. การส่งผลตรวจ ATK ให้ท่านใช้ปากกาเขียนรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  o ชื่อ – นามสกุล
  o วันที่ตรวจ
  o เวลาที่ตรวจ


 3. ชุดตรวจ ATK ที่ สสวท. จัดหาให้เป็นแบบ swab ทางจมูก ซึ่งท่านสามารถใช้ชุดตรวจแบบอื่น ในการส่งผลตรวจได้

 4. การรับชุดตรวจ ATK สามารถรับได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยในระหว่างวันที่ 6 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ขอความร่วมมือให้ทุกท่านจัดหาชุดตรวจ ATK ด้วยตัวเอง

 5. ท่านไม่สามารถเบิกค่าชุดตรวจได้ในทุกกรณี