รายละเอียดการตรวจ ATK สำหรับบุคคลภายนอก

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแจ้งรายละเอียดการตรวจ ATK และการทำแบบประเมินความเสี่ยงสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน/ติดต่อภายใน สสวท. ตามประกาศ สสวท. เรื่องมาตรการรองรับการกลับเข้ามาปฏิบัติงานของ สสวท. ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

  1. บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงาน/ติดต่อภายใน สสวท. ต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงที่ link https://forms.gle/WzT6iSQci7o8GWA26 พร้อมส่งผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้ามาปฏิบัติงานที่ สสวท. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยแจ้งต่อผู้อำนวยการสาขา/ฝ่ายที่รับผิดชอบงาน (ล็อคอินด้วยบัญชี Gmail เนื่องจากมีการแนบไฟล์รูปผลตรวจ)

  2. ในกรณีที่เข้า สสวท. มากกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ ให้ส่งผลตรวจเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานวันแรก เช่น เข้า สสวท. วันอังคาร พุธ ศุกร์ ให้ส่งผลตรวจในวันจันทร์เพียงครั้งเดียว

  3. การส่งผลตรวจ ATK ให้ท่านใช้ปากกาเขียนรายละเอียด ดังต่อไปนี้
    o ชื่อ – นามสกุล
    o วันที่ตรวจ
    o เวลาที่ตรวจ