เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม จำนวน 2 อัตรา

📢 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
🟢 เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม จำนวน 2 อัตรา
 
📌 คุณสมบัติ
– ปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือ การทำหลักสูตร หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับโรงเรียน หรือ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำหรับครูหรือนักเรียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายในระดับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย หรือร่วมดำเนินการโครงการระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น การจัดทำข้อเสนอโครงการ หรือนโยบายของโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและค้นหาความรู้และข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 
📌 เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
– วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 28,000 บาท
– วุฒิปริญญาเอก เงินเดือน 37,000 บาท
– ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การกู้ยืมเพื่อพัฒนาตนเอง
 
📌 เอกสารประกอบการสมัคร
– สำเนาใบ Transcript และปริญญาบัตร หรือใบรับรองวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
– สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC Listening & Reading Test อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร มีผลคะแนนตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
– Portfolio แสดงผลงาน ใช้อักษร TH Sarabun New ขนาด 16 pt ความยาวไม่เกิน 20 หน้า
 
🖥️ วิธีการสมัคร
ผ่านเว็บไซต์ https://recruit.ipst.ac.th
 
⏰ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565