การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.  

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ และเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อความรับรองความถูกต้องของเอกสาร ได้ที่ นายวชิร ศรีคุ้ม เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ  (e-mail: wsrik@ipst.ac.th) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2392 4021  ต่อ 1218, 08 4713 0990 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  โดย สสวท. จะยึดวัน เวลา ที่ระบุใน e-mail เป็นหลัก

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางนิรมล สุวรรณละออง e-mail: nsuwa@ipst.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 1219, 08 3585 3636)

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ประกาศ สสวท. เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ เพื่อสรรหา ผอ. สสวท

  3. แบบการเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.

  4. ใบสมัครผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)