กิจกรรมผู้อำนวยการพบพนักงาน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมผู้อำนวยการพบพนักงาน ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. เพื่อให้บุคลากร สสวท. ทุกท่านได้ร่วมฟังนโยบาย วิสัยทัศน์จากผู้อำนวยการ พร้อมร่วมพูดคุยกับพนักงาน อีกทั้งให้บุคลากร สสวท. ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สสวท. และเพื่อให้การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมรูปแบบ Hybrid  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ ปี สสวท. และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom)