ทุนการศึกษาทุน สสวท.

ทุนการศึกษา

สสวท. จัดให้พนักงานได้รับทุนศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนด เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ระดับปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา

 1. เป็นพนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการอนุมัติรับทุน
 3. มีพื้นความรู้และคุณสมบัติตาาที่สถานศึกษากำหนดไว้
 4. ไม่อยู่ในระหว่างสอบสวนวินัย
 5. ผู้เคยต้องโทษวินัย ต้องพ้นกำหนด 2 ปี
 6. มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการศึกษาได้เป็นอย่างดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพดีพอที่จะไปศึกษาได้

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

 1. พนักงานทำบันทึกขออนุมัติสมัครสอบระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ผ่านผู้บังคับบัญชา
 2. ส่งบันทึกมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 3. ฝ่ายเลขาคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร เสนอเรื่องขออนุมัติสมัครสอบ (นำวาระเข้าพิจารณาตามปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร)
 4. หากได้รับการอนุมัติ พนักงานสามารถดำเนินการสมัครสอบในระดับปริญญาโทร ปริญญาเอก
 5. แจ้งผลการสอบเข้าศึกษาต่อมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ในกรณีที่สอบผ่านให้จัดทำบันทึกขออนุมัติรับทุนลาศึกษา พร้อมแจ้งรายละเอียดหลักสูตรและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทร ปริญญาเอก ผ่านผู้บังคับบัญชา
 6. เสนอผู้อำนวยการอนุมัติการรับทุนลาศึกษาต่อ
 7. ประสานผู้รับทุนเพื่อจัดทำสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกัน

การชดใช้ทุนการศึกษา

 1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาเต็มเวลาต้องปฏิบัติงานให้ สสวท. เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา
 2. ผู้ได้รับทุนการศึกษานอกเวลาปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานให้ สสวท. เป็นเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาที่ได้รับทุน