ทำเนียบผลงาน The IDEAR Awards ปี 2564

ผลงานการประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท.
The IDEAR Awards : Change For The Better
ประจำปี 2564

 

ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดี 
(ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับดี)

1. ผลงาน “การบริหารจัดการข้อมูลด้วย Google Workspace และ Google Data Studio”  
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ 
เจ้าของผลงาน : คุณกุมาริชาติ ศรีโสม    เจ้าหน้าที่   ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชมเชย
(ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับชมเชย)

1. ผลงาน “เกมกระดาน NiuNiu” 
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ 
เจ้าของผลงาน : คุณยศินทร์ กิติจันทโรภาส     นักวิชาการ   สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ


2. ผลงาน “เกมการ์ดสัตว์ประหลาดอนุภาค Particle Monster Card Game” 
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ 
เจ้าของผลงาน : คุณรักษพล ธนานุวงศ์    นักวิชาการอาวุโส   สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก

3. ผลงาน “Chatbot : Mathmeow (แมทเมี้ยว)” 
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ 
เจ้าของผลงาน
1) คุณอัมริสา จันทนะศิริ       นักวิชาการอาวุโส   สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
2) คุณพัฒนชัย รวิวรรณ       นักวิชาการ             สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

4. ผลงาน “e-Fare Report” 
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ 
เจ้าของผลงาน
1) คุณชลธชา น้อยสุวรรณ      เจ้าหน้าที่อาวุโส      ฝ่ายการเงินและบัญชี
2) คุณมนฑาทิพย์ อ่านนอก    เจ้าหน้าที่อาวุโส      ฝ่ายการเงินและบัญชี
3) คุณชลธารา สุขนิ่ม             ผู้ชำนาญ                ฝ่ายการเงินและบัญชี

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
(ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการประกวด)

1. ผลงาน “Finance & Accounting – “FA ครบ จบที่เดียว””  
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ 
เจ้าของผลงาน : คุณวนิดา สิงห์น้อย  เจ้าหน้าที่อาวุโส  สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

2. ผลงาน “การยกร่างหนังสือเรียนที่มีประสิทธิภาพ”  
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ 
เจ้าของผลงาน : คุณนวลจันทร์ ฤทธิ์ขำ  ผู้ชำนาญ  สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

3. ผลงาน “สื่อการเรียน : เชื้อโรคตัวร้าย ELISA BOARDGAME”  
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ 
เจ้าของผลงาน : คุณจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ  นักวิชาการ  ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจริยภาพ

4. ผลงาน “ระบบการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ 
เจ้าของผลงาน : คุณนพรัตน์ ศรีเจริญ นักวิชาการ  ฝ่าย พสวท.

5. ผลงาน “กระบวนการตรวจสอบเอกสารทางการเงินของ สสวท. ทางออนไลน์
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ 
เจ้าของผลงาน :
1) คุณกาญจนา  ไชยชนะ  ผู้ชำนาญ              ฝ่ายการเงินและบัญชี
2) คุณธิดาวรรณ  อุปพงศ์  ผู้ชำนาญ              ฝ่ายการเงินและบัญชี
3) คุณอรลดา  ขำสุวรรณ์   เจ้าหน้าที่อาวุโส    ฝ่ายการเงินและบัญชี