ทำเนียบผลงาน The IDEAR Awards ประจำปี 2566

ผลงานการประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท.
The IDEAR Awards : Change For The Better
ประจำปี 2566


ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดี
(ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับดี)

1. ผลงาน “สื่อการเรียนรู้ Virtual Microscope”
(โปสเตอร์สรุปผลงาน)   (ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน :
1) คุณนันทยา อัครอารีย์        นักวิชาการอาวุโส สาขาเคมีและชีววิทยา
2) คุณปุณยาพร บริเวธานันท์  นักวิชาการ          สาขาเคมีและชีววิทยา
3) คุณจอมพรรค นวลดี          นักวิชาการ          สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก
4) คุณธนะรัชต์ คัณทักษ์        นักวิชาการ          สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก
5) คุณสรจิตต์ อารีรัตน์           นักวิชาการ          สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก

2. ผลงาน “ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากค่าตอบแทน” 
(โปสเตอร์สรุปผลงาน)   (ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน :
1) คุณอรลดา ขำสุวรรณ์         เจ้าหน้าที่อาวุโส      ฝ่ายการเงินและบัญชี
2) คุณเสาวลักษณ์ ทองทา     ผู้ชำนาญ                ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) คุณชลธชา น้อยสุวรรณ      เจ้าหน้าที่อาวุโส      ฝ่ายการเงินและบัญชี
4) คุณภาสิริ โยธาวงษ์            เจ้าหน้าที่               ฝ่ายการเงินและบัญชี

ผลงานที่ได้รับรางวัล Popular Vote
(ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ Popular Vote)

1. ผลงาน “สื่อการเรียนรู้ Virtual Microscope”
(โปสเตอร์สรุปผลงาน)    (ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน :
1) คุณนันทยา อัครอารีย์        นักวิชาการอาวุโส สาขาเคมีและชีววิทยา
2) คุณปุณยาพร บริเวธานันท์  นักวิชาการ          สาขาเคมีและชีววิทยา
3) คุณจอมพรรค นวลดี          นักวิชาการ          สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก
4) คุณธนะรัชต์ คัณทักษ์        นักวิชาการ          สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก
5) คุณสรจิตต์ อารีรัตน์           นักวิชาการ          สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
(ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการประกวด)

1. ผลงาน “ระบบค้นหาข้อมูลมติคณะกรรมการ สสวท. “
(โปสเตอร์สรุปผลงาน)    (ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ (แนวคิดในการพัฒนาผลงาน)
เจ้าของผลงาน : คุณชวนพิศ มาศแสวง  เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

2. ผลงาน “แบบแจ้งผลการพิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการ สสวท. ผ่านช่องทางออนไลน์”
(โปสเตอร์สรุปผลงาน)    (ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน :  คุณชวนพิศ มาศแสวง  เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารทั่วไป

3. ผลงาน “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการจัดการข้อมูลและสื่อสารสารสนเทศผ่าน Google sheets”
(โปสเตอร์สรุปผลงาน)    (ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน : คุณยุวรีย์ พันทวีศักดิ์  เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. ผลงาน “การพัฒนารูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบประสานเวลา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณีศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การใช้เครื่องมือเรขาคณิต พีชคณิต และสถิติ ของโปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน”
(โปสเตอร์สรุปผลงาน)    (ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน :
1. คุณสุธารส นิลรอด            นักวิชาการอาวุโส  สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
2. คุณศศิวรรณ เมลืองนนท์   นักวิชาการอาวุโส  สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
3. คุณภิญญดา ดำด้วง          นักวิชาการอาวุโส  สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
4. คุณปฐมาภรณ์ อวชัย         ผู้ชำนาญ              สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

5. ผลงาน “การบริการยาและเวชภัณฑ์ออนไลน์ Application Rubya”
(โปสเตอร์สรุปผลงาน)    (ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน : คุณอัญทิวา ไสตะภาพ  เจ้าหน้าที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร