ทำเนียบผลงาน The IDEAR Awards ประจำปี 2565

ผลงานการประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท.
The IDEAR Awards : Change For The Better
ประจำปี 2565


ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดี 
(ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับดี)

1. ผลงาน “Chatbot: Mathmeow (แมทเมี้ยวปีที่ 2)”  
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน :
1) คุณอัมริสา จันทนะศิริ       นักวิชาการอาวุโส   สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
2) คุณพัฒนชัย รวิวรรณ       นักวิชาการ             สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

2. ผลงาน “ระบบ work from home Version 2″
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน :
1) คุณสิริมดี นาคสังข์             เจ้าหน้าที่อาวุโส   ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
2) คุณรชต ทรงอยู่                 ผู้ชำนาญ             ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) คุณศรีษุณี วงษ์ตนานนท์    เจ้าหน้าที่อาวุโส   ส่วนอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชมเชย
(ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับชมเชย)

1. ผลงาน “Smart Report 2 Win” 
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ (แนวคิดในการพัฒนาผลงาน)
เจ้าของผลงาน :
1) คุณสมนึก ทิศหล้า            ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี    ฝ่ายการเงินและบัญชี
2) คุณสรัญรส คงแก้ว           ผู้ชำนาญ                                        ฝ่ายการเงินและบัญชี
3) คุณอุมาพร เพชรอาชา      เจ้าหน้าที่                                       ฝ่ายการเงินและบัญชี

2. ผลงาน “การพัฒนาหนังสือแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ (แนวคิดในการพัฒนาผลงาน)
เจ้าของผลงาน :
1) คุณเหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์           นักวิชาการอาวุโส    สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
2) คุณจินดาพร หมวกหมื่นไวย        ผู้ชำนาญ                สาขาเทคโนโลยี
3) คุณณัฐธิดา พรหมยอด               นักวิชาการอาวุโส    สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ 

3. ผลงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ด้วย AppSheet” 
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน :
1) คุณศรีษุณี วงษ์ตนานนท์    เจ้าหน้าที่อาวุโส   ส่วนอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
2) คุณกุญช์วิสิฏฐ์ ตุลเตมีย์     เจ้าหน้าที่             ส่วนอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
3) คุณสุนิสา สุขวุฒิ               เจ้าหน้าที่             ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
(ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการประกวด)

1. ผลงาน “e–Budget Calculation”  
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ (แนวคิดในการพัฒนาผลงาน)
เจ้าของผลงาน :
1) คุณอรลดา ขำสุวรรณ์        เจ้าหน้าที่อาวุโส   ฝ่ายการเงินและบัญชี
2) คุณชลธชา น้อยสุวรรณ     เจ้าหน้าที่อาวุโส   ฝ่ายการเงินและบัญชี
3) คุณโสภา วงศ์สิโรจน์กุล    ผู้ชำนาญ              ฝ่ายการเงินและบัญชี

2. ผลงาน “IPST นำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายออนไลน IPST E-FILING”  
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ (แนวคิดในการพัฒนาผลงาน)
เจ้าของผลงาน :
1) คุณวราภรณ์ ท่าหาญ         เจ้าหน้าที่   ฝ่ายการเงินและบัญชี
2) คุณภาสิริ โยธาวงษ์           เจ้าหน้าที่   ฝ่ายการเงินและบัญชี

3. ผลงาน “สื่อส่งเสริมการใช้คู่มือวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายการปิดการขายใน 3 นาที”  
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน :
1) คุณวชิร  ศรีคุ้ม                  นักวิชาการอาวุโส   ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
2) คุณจิรวัฒน์ ดำแก้ว            นักวิชาการ             สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ
3) คุณอรรถพล พวงขาว         เจ้าหน้าที่              ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

4. ผลงาน “รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Professional Development) ผ่านการสะท้อนคิดของครู) (Self-Reflection) และการชี้แนะ(Coaching) จากวิทยากร”  
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : กระบวนการทำงานและการบริการ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน :
1) คุณภัทรวดี หาดแก้ว          ผู้ชำนาญ        สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
2) คุณณัตตยา มังคลาสิริ        นักวิชาการ     สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
3) คุณกชพร วงศ์สว่างศิริ        นักวิชาการ     สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

5. ผลงาน “หนังสือเอกสารเสริมความรู้การใช้บาร์โมเดลในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา”  
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน : คุณเหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์   นักวิชาการอาวุโส    สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

6. ผลงาน “พัฒนาสื่อ e-book ประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ”  
(ใบสมัครส่งผลงาน)
ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จแล้ว)
เจ้าของผลงาน : คุณนวลจันทร์ ฤทธิ์ขำ  ผู้ชำนาญ    สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา