การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ และเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อความรับรองความถูกต้องของเอกสาร ได้ที่ นายวชิร

Read more