สายที่ 4 อู่ทหาร ร้านอร่อย ร้อยเรียงธรรมชาติ ไหว้ขอพรพระเจ้าตากสิน

กำหนดการ

7.30 น.                     ออกเดินจาก สสวท. เส้นทางทางมอเตอร์เวย์

8.30 น.                    จุดพักรถ (มอเตอร์เวย์)

10.30 – 11.40 น.     อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

                                  – เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับหน่วยงาน ประมาณ 30 นาที                 

                                  – เดินชมวิธีการซ่อมเรือ และการต่อเรือ พร้อมวิทยากรบรรยาย 30 นาที

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 – 15.30 น.    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

15.30 – 16.30 น.     เดินทางมุ่งสู่โรงแรมพูลแมน จี พัทยา

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จะมีอยู่ด้วยกัน 5 อาคาร แต่ละอาคารจะอยู่สูงขึ้นไปที่ด้านบน สำหรับผู้สูงอายุอาจจะเดินชมพิพิธภัณฑ์ลำบากเพราะต้องเดินขึ้นบันไดตลอดทาง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุธรรมชาติ (ธรรมชาติวิทยา) ทั้งในด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ ทางทะเลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งโดยกองทัพเรือ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดให้บริการในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2550 พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์มีทั้งหมด 16 ไร่ มีอาคารทั้งหมด 5 อาคาร ตัวพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินเขา ตรงข้ามกับเกาะแสมสาร ปัจจุบันเปิดให้เข้าชม 3 อาคาร ได้แก่อาคาร 1,2 และ 5 โดยอาคาร 1-4 จะอยู่เรียงกันไปไกลจากกันไม่มาก ส่วนอาคาร 5 เป็นอาคารที่อยู่สูงสุดอยู่ไกลจากอาคาร 4 พอสมควร

รายชื่อผู้ดูแลประจำรถ

คันที่ 7

  1. พรหทัย  สืบสุทธา
  2. มยุรี  เทพรักษา
  3. ละออ  เจริญศรี
  4. สมาพร  มณีเทพ
  5. อุมาพร  เพชรอาชา

คันที่ 8

  1. พัทนดนัย  จินตนครชัยศรี
  2. สมนึก  ทิศหล้า
  3. รัชนีกร  มณีโชติรัตน์
  4. จิราภรณ์  เจริญยิ่ง
  5. กฤษชนก  อู่วิเชียร

 

ที่มา
https://www.facebook.com/Ormdockyard/photos/