แนะนำพนักงานใหม่เดือนกันยายน 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2561 จำนวน 3 คน ได้แก่

  1. นางสาวปัญจรีย์ สาแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
    สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน
  2. นางสาววรรณรดา นิรมานสกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
    สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน
  3. นายรัฐพงษ์ พิพัฒนชวลิตกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
    สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน
  • คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก

ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ