ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

 1. ผู้ที่สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ
  • พนักงานผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 27 เมษายน 2564 วงเงิน 2,500 บาท
  • พนักงานผู้มีอายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 27 เมษายน 2564 วงเงิน 3,500 บาท
  • พนักงานเกษียณอายุที่ได้รับสวัสดิการหลังเกษียณ ตรวจในวงเงิน 3,500 บาท
  • บุคคลภายนอก (พนักงานสมทบ) และ TOR รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 2. วันตรวจสุขภาพ
  • วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 07.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. (ตรวจ Lab เลือด-ปัสสาวะ-อุจจาระ, x-ray, ultrasound, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
  • วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมประยูรวิญญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 1 โรงเรียนปทุมคงคา (ตรวจ Lab เลือด-ปัสสาวะ-อุจจาระ, x-ray)

 1. แจกผลการตรวจสุขภาพ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

 2. พบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

 3. การตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) ตรวจ ณ โรงพยาบาลศิริราช สสวท. จัดรถรับ-ส่ง ตามวันที่คณะเทคนิคการแพทย์ประสานไว้ให้ จำนวน 4 วัน (กำหนดวันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

 4. การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ : เป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ปี 2021 – 2022)

ข้อควรระวัง : ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ไม่ควรฉีด

 • ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่
 • ผู้ที่กำลังป่วยป่วยหรือเคยป่วยด้วยกลุ่มอาการ Guillain-Barré Syndrom (GBS)
 • ผู้ที่เพิ่งหายจากอาการเจ็บป่วย ไม่เกิน 7 วัน
 • ผู้ที่เพิ่งนอนพักรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลมาได้ ไม่เกิน 4 วัน
 • ผู้ที่ยังควบคุมอาการของโรคประจำตัวไม่ได้

อาการไม่พึงประสงค์ : เจ็บ บวมแดง ไข้ต่ำ ปวดเมื่อย อาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 1 – 2 วัน

          ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็มละ 600 บาท หากมีผู้แจ้งความประสงค์เกิน 80 คน ทางคณะเทคนิคการแพทย์จะมาบริการฉีดให้ ณ สสวท. ในวันที่ตรวจสุขภาพ (27 เมษายน 2564) ทาง สสวท. ขอเก็บเงินก่อน (วันชำระเงินจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ผู้ที่ชำระเงินแล้วหากไม่สามารถฉีดได้ในวันดังกล่าวไม่สามารถขอคืนเงินได้ แต่สามารถไปฉีดที่โรงพยาบาลศิริราชหรือเปลี่ยนให้บุคคลอื่นฉีดแทนได้

บัญชีกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน