การขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคาร ธอส.

 

          พนักงานทำการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยไม่ได้ใช้สิทธิสวัสดิการของ สสวท. เมื่อพนักงานได้ทำการกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์และทำการผ่อนชำระครบ 3 ปีแล้ว (ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่ทำการกู้) ธนาคารจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราปกติของธนาคาร คลิก ทำให้พนักงานต้องชำระดอกเบี้ยให้อัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พนักงานสามารถยื่นขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารได้โดยการย้ายเข้ามาใช้สวัสดิการของ สสวท. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เอกสารประกอบการขอลดอัตราดอกเบี้ย

 

 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 4. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ปั๊มโลโก้ธนาคาร และมีลายเซ็นพนักงานกำกับ)
 5. หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 6. สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 7. สำเนาทะเบียนสมรส, บัตรประชาชนคู่สมรส, ทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)
 8. สำเนาทำเบียนหย่า, ใบแจ้งความแยกทาง, ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 9. หนังสือสัญญาเงินกู้เดิม พร้อมสำเนา 1 ชุด
 10. หนังสือสัญญาจด

 


ขั้นตอนการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยการย้ายเข้ามาใช้สวัสดิการเงินกู้ของ สสวท. ที่ทำร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์มีขั้นตอน ดังนี้

 

 

 1. ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ว่าชำระครบ 3 ปี แล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ครบจะยังไม่สามารถยื่นขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้ (ดำเนินการก่อนครบสัญญาจะเสียค่าดอกเบี้ย)
 2. ต้องดำเนินการหลังจากครบการชำระหนี้ 3 ปี แล้วเท่านั้น
 3. นำเอกสารประกอบการขอลดอัตราดอกเบี้ย (ตามเอกสารด้านบน) ไปยื่นที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 4. ธนาคารตรวจสอบเอกสาร และจะโทรศัพท์มาแจ้งยืนยัน และดำเนินโทรศัพท์มาแจ้งให้เข้าไปดำเนินการเซ็นสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 12 เดือน บวก 1.50
 5. ธนาคารใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 1 – 2 เดือน

 


ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ ส่วนสนับสนุนสินเชื่อสวัสดิการและเช่าซื้อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-26459000

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
คุณฐิตาภา ขำเลิศ โทร. 02-3924021 ต่อ 1220