คู่มือการใช้งานระบบขอปฏิบัติงานที่บ้าน (IPST WFH) สำหรับพนักงาน และคู่มือระบบการลงเวลาพนักงาน WFH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          แนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ตามประกาศ สสวท. เรื่อง การขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          ตามที่ สสท. ได้ออกประกาศ สส.ท. เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว และขอแจ้งให้บุคลากรปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ดังนี้

การปฏิบัติงานที่บ้าน
1. บุคลากรทุกคนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน WFH โดยระบุเลือกวัน WFH ผ่านระบบการขอปฏิบัติงานที่บ้าน โดยให้ดำเนินการจัดทำล่วงหน้า ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะส่งถึงผู้บังคับบัญชา
เพื่อทำการอนุมัติ

2. การลงเวลาการปฏิบัติงานในวันที่ WFH ให้ดำเนินการผ่านระบบลงเวลา
WFH ผ่านมือถือ โดยจะเป็นการ Check-in เข้างาน และการ Check-out ออกงาน โดยระบบนี้จะดึงเวลาการปฏิบัติงานของท่านไปยังระบบ e-HR เองโดยอัตโนมัติสำหรับการใช้ระบบการขอปฏิบัติงานที่บ้าน และระบบลงเวลา WFH ผ่านมือถือ จะเริ่มใช้ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดการ อบรมการใช้งานระบบดังกล่าว ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564
     – รอบสำหรับพนักงาน เวลา 09.30-11.00 น.
     – รอบสำหรับผู้บริหาร เวลา 13.30-15.00 น.
โดยจะเวียนประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องการอบรมผ่านทาง email หากท่านติดภารกิจในวันดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ท่านสามารถศึกษาการใช้งานผ่านเอกสารคู่มือการใช้งานที่จะได้ขึ้นไว้บน KM Intranet, https://hrod.ipst.ac.th/ และช่องทาง Line@HR และหากมีข้อติดขัดในการใช้งนระบบสามารถสอบถามผ่านทาง Line IPST Tech Talk
การได้รับอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สสวท.

3. การเข้ามาปฏิบัติงาน ณ สสวท.ในช่วงเวลาปิดที่ทำการ ให้ดำเนินการขออนุญาตผู้บังคับบัญชาและผู้กำกับ โดยระบุเหตุผลและความจำเป็นการเข้าปฏิบัติงาน ณ สสวท. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้แจ้งไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร e-mail : jirai@ipst.ac.th เพื่อรับทราบด้วย

4. การลงเวลาการปฏิบัติงาน กรณีได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติงานที่ สสวท. เพื่อลดการสัมผัสให้ลงเวลาในระบบ e-HR และกรณีขอไปราซการหรือได้รับมอบหมายให้ไปราชการ ให้พนักงานบันทึกเวลาโดยเลือกการขอไปราชการหรือมอบหมายให้ไปราชการในระบบ e-HR

5. บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ณ สสวท. ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาคของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของส่วนอาคาร สถานที่และยานพาหนะ