แนะนำพนักงานใหม่เดือนสิงหาคม 2565

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2565

นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์

ตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ขอต้อนรับพนักงานใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดี

คำสั่งแต่งตั้ง คลิก