เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางวนิดา สิงห์น้อย

ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่อาวุโส เป็นตำแหน่งผู้ชำนาญ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มอำนวยการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คำสั่งแต่งตั้ง คลิก
รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง คลิก