แนะนำพนักงานใหม่เดือนพฤศจิกายน 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้ง คลิก

 • นางสาวมนัญญา ลิกมลสวัสดิ์
  ตำแหน่งนักวิชาการ
  สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย (โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ)

 • นายวัชระ เตียทะสินธ์
  ตำแหน่งนักวิชาการ
  สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย (เคมี)

 • นางสาวนงพงา ฐิตินันทพันธุ์
  ตำแหน่งนักวิชาการ
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ