แนะนำพนักงานใหม่เดือนพฤศจิกายน 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้ง คลิก

  • นางสาวมนัญญา ลิกมลสวัสดิ์
    ตำแหน่งนักวิชาการ
    สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย (โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ)

  • นายวัชระ เตียทะสินธ์
    ตำแหน่งนักวิชาการ
    สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย (เคมี)

  • นางสาวนงพงา ฐิตินันทพันธุ์
    ตำแหน่งนักวิชาการ
    ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ