แนะนำพนักงานใหม่เดือนธันวาคม 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดร.นวลวรรณ  สงวนศักดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ โทรศัพท์ : 02-3924021 ต่อ 1330 เลขานุการ : นางสาวเชาว์รัตน์  ทวีวิวัฒน์สกุล โทรศัพท์ : 02-3924021

Read more